Ochrana osobních údajů, www.marietyblova.cz, platné od 1.1.2023

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.marietyblova.cz, našimi klienty a zájemci o moje služby.

 

 1. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 2.  
 3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupuji podle platných právních předpisů, především zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
 4.  
 5. Kliknutím na číslo zákona nebo číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

 

 1. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
 2.  
 3. Obsah a účel dokumentu
 4. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat
 • Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám
 1. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje
 2.  
 3. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 4.  
 5. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,  při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger).

Zpracovávám i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna zajistit danou službu. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 1. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, věk, IČ, DIČ (obojí jen u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, cookies, údaje uvedené v referencích, osobní fotografie a videozáznamy, kontaktní údaje v komunikačních aplikacích (FB messenger, Skype).

 

 1. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

 

 1. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (obojí jen u podnikatelů), informace o provedené službě.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

 1. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. Pro přímý marketing budu uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a poté ještě 4 roky po ukončení spolupráce anebo do okamžiku, kdy byste mi sdělili, že si další zasílání informací nepřejete (např. v e-mailu byste klikli na odhlašovací odkaz).
 • Abych Vám mohla nabídnout služby co nejvíce vyhovující Vašim preferencím a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které Vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Vás naopak přínosné, mám naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů.  
 1. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud ještě nejste mým klientem, Váš souhlas budu potřebovat, pokud bych chtěla Vaše osobní údaje zpracovávat k zasílání nabídky služeb.

Pokud již mým klientem, pak také jen s Vaším souhlasem budu zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v nebo Vaše osobní údaje jako účastníka referencích (včetně fotografií nebo videozáznamů, které mi za tímto účelem poskytnete nebo které sami s Vaším souhlasem pořídím).

Před tím, než mi Váš souhlas udělíte, budu Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. V pozici zpracovatelů jsou i provozovatelé aplikací a služeb, které pro naši činnost používám. Jedná se o následující:

 • Webhosting a zálohy dat zajišťuje savana.cz s.r.o., IČ:
 • Ke správě webu používám system a platformu WordPress.
 • Pro rozesílání mailů využívám aplikaci Mailchimp.
 • Ke statistickým analýzám webu využívám služby Google Analytics – sbírá data o IP adresách, které na web přistupují.

Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

  1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezili zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mne kontaktovat na e-mailu info@marietyblova.cz.  Zprávou na tento mail, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.marietyblova.cz  Toto znění je účinné od 1.1.2023

 

 

účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezili zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Tradiční čínská medicína Praha 5 byliny

- Marie Týblová-

Čínská medicína Praha 5

Máte-li nějaký dotaz, ráda Vám na něj odpovím...

tradiční čínská medicína Praha 5 Kotlářka, Marie Týblová

Čínská medicína Praha 5

Tradiční čínská medicína Praha 5 byliny